La present Política de Privacitat descriu com PRODUCCIONES DEL BARRIO, S.L. (en endavant, indistintament, “PRODUCCIONES DEL BARRIO”) recull, processa i utilitza la informació personal dels seus clients i usuaris, sempre emparant-nos en el nostre compromís amb la privacitat i la seguretat de la informació de les dades, sent recollits exclusivament per a fins determinats , explícits i legítims, no podent ser tractats de manera incompatible amb aquests fins i en estricte compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals, en particular, el Reglament General de protecció de dades (UE) 679/2016 (en endavant, RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (des d’ara LOPDGDD).
La Política de Privacitat serà actualitzada periòdicament amb l’objecte d’aclarir o reflectir les noves pràctiques en la gestió de la privacitat dels nostres usuaris o les modificacions legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o altres autoritats de control que puguin produir-se i que haguessin d’aplicar-i serà accessible en tot moment per a la consulta des del lloc web.

Identificació del responsable del tractament:
L’entitat responsable del tractament de les seves dades és:
PRODUCCIONES DEL BARRIO, S.L.
B66609868
C / de la Riba 36, Edifici Baronda, (08950) Esplugues de Llobregat
935518401 –
protecciondedatos@delbarrio.tv

Mitjans a través dels quals tractem les seves dades:
Tractem dades personals en els següents supòsits:
(I) Visites al nostre lloc web;
(II) Interacció, connexió o enllaços amb el nostre lloc web a través d’eines de xarxes socials, blocs o altres webs;
(III) Ús d’algun dels nostres serveis de comunicació electrònica, ens remets un correu electrònic, ens remets una consulta o suggeriment a través dels nostres formularis de contacte.

Amb quins fins tractem les seves dades:
Des de PRODUCCIONES DEL BARRIO tractem les seves dades personals respectant els principis recollits en la normativa aplicable i en particular el RGPD i la LOPDGDD. Les dades personals no es faran servir per a finalitats diferents de les exposades a continuació:

Dades d’usuaris web:
Les dades de navegació d’usuaris del lloc web seran tractades únicament amb finalitats estadístiques i d’anàlisi, de conformitat amb el que disposa la nostra política de cookies, així com per facilitar informació sobre la nostra activitat empresarial i, si s’escau, per atendre a les seves consultes i suggeriments.

Dades recollides a través dels formularis de contacte:
També podrem tractar dades personals si els interessats ens remeten consultes, queixes o suggeriments a través dels formularis de contacte a aquests efectes en el nostre lloc web, amb l’única finalitat de donar resposta a la sol·licitud de les mateixes. En cap cas incorporarem aquestes dades a altres bases de dades o enviarem comunicacions comercials per via electrònica sense autorització prèvia per part de la titular de les dades.
Les dades obligatòries de cada formulari seran identificats com a tals. En cas d’absència o incorrecció dels mateixos, PRODUCCIONES DEL BARRIO no els podrà identificar correctament i, en conseqüència, es procedirà a la supressió del registre de la consulta.

Dades d’e-mails rebuts:
També tractarem dades personals si els interessats remeten consultes, queixes o suggeriments per correu electrònic a les adreces facilitades en el lloc web a aquests efectes. En aquest cas, les dades seran tractades amb l’única finalitat de donar resposta a la sol·licitud de les mateixes. En cap cas incorporarem aquestes dades a altres bases de dades o enviarem comunicacions comercials per via electrònica sense autorització prèvia per part de la titular de les dades.

Dades recollides a través dels nostres perfils en Xarxes Socials:
Podrem tractar les dades dels usuaris de xarxes socials que interactuen amb la pàgina de perfil de PRODUCCIONES DEL BARRIO a les diferents xarxes socials.

Clàusules particulars per a Xarxes Socials

Facebook
En prémer el botó “M’agrada” d’aquesta xarxa social, l’usuari consent que PRODUCCIONES DEL BARRIO, en compliment de les condicions d’ús i política de privacitat de Facebook, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors, publicar notícies i informacions que apareixeran en el mur d’aquests, així com enviar missatges. PRODUCCIONES DEL BARRIO, en cap cas utilitzarà les dades per a altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor en clicar a la casella “ja no m’agrada”

Twitter
En prémer el botó “Seguir” d’aquesta xarxa social, l’usuari consent que PRODUCCIONES DEL BARRIO, en compliment de les condicions d’ús i política de privacitat de Twitter, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors, publicar notícies i informacions que apareixeran en el Timeline d’aquests, retwittear tweets dels seus seguidors, així com enviar missatges. PRODUCCIONES DEL BARRIO, en cap cas utilitzarà les dades per a altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor clicant a la casella “Deixa de seguir”.

Instagram
En seguir el nostre perfil, l’usuari accepta que PRODUCCIONES DEL BARRIO, en compliment de les condicions d’ús i política de privacitat d’Instagram, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors (nom i fotografia) i publicar notícies que apareixeran a la pàgina principal d’aquests. PRODUCCIONES DEL BARRIO en cap cas utilitzarà les dades per a altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor en prémer el botó “Deixa de seguir”.

Vimeo
En seguir el nostre canal de Vimeo, l’usuari accepta que PRODUCCIONES DEL BARRIO, en compliment de les condicions d’ús i política de privacitat de Vimeo, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors (nom i fotografia) i publicar notícies que apareixeran a la pàgina principal d’aquests. PRODUCCIONES DEL BARRIO en cap cas utilitzarà les dades per a altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor en prémer el botó “Deixa de seguir”.

La informació facilitada per PRODUCCIONES DEL BARRIO, en els seus perfils de xarxes socials, té una finalitat merament informativa. PRODUCCIONES DEL BARRIO no es responsabilitza dels errors continguts, ni dels danys o perjudicis derivats de la seva utilització.
En relació a la modificació de les teves dades en una xarxa social, t’informem que a l’utilitzar una plataforma aliena a PRODUCCIONES DEL BARRIO, pots realitzar-la a través de la configuració del teu perfil de cada un dels teus perfils a les diferents xarxes socials. PRODUCCIONES DEL BARRIO únicament pot consultar o donar de baixa les dades en qualitat de seguidor.

A qui comuniquem les teves dades:
PRODUCCIONES DEL BARRIO garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal, no comunicant a tercers sense la prèvia autorització del titular d’aquestes. No obstant això, en virtut de les diferents necessitats de PRODUCCIONES DEL BARRIO, podrem comunicar les seves dades als següents destinataris:

Proveïdors de serveis
PRODUCCIONES DEL BARRIO podrà subcontractar diferents serveis amb proveïdors externs que tindran accés a dades de caràcter personal. A títol merament enunciatiu i sense caràcter limitador: distribuïdors, advocats i procuradors, auditors, consultors, entitats financeres, proveïdors de serveis cloud o en el núvol i seus servidors informàtics, i altres proveïdors i professionals, els qui tractaran les dades personals com encarregats de tractament en nom i per compte de PRODUCCIONES DEL BARRIO. En aquest cas, els proveïdors tindran subscrits acords de tractament de dades de caràcter personal limitant el seu tractament a les finalitats del servei prestat i sempre sota les mesures de seguretat que estableix la normativa vigent.

Administració pública i autoritats:
Podrem revelar les seves dades i qualsevol altra informació que estigui en el nostre poder o que sigui accessible a través dels nostres sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables a el cas a l’Administració pública amb competència en la matèria, així com a les autoritats públiques competents. Tot això per habilitació legal i amb la única finalitat de complir amb les nostres obligacions i prevenir abusos dels serveis o activitats fraudulentes en els serveis prestats a través del nostre lloc web.

Transferència Internacional de Dades:
De la mateixa manera, les seves dades podran ser tractats en països fora de la Unió Europea. En aquest cas, PRODUCCIONES DEL BARRIO vetlla perquè els països destí de les seves dades personals sempre tinguin un nivell de seguretat equiparable i adequat de protecció. En qualsevol cas, la transferència internacional es realitzarà en compliment de l’estipulat en els Arts. 44 i següents de l’RGPD.
Així mateix, i en cas que la transferència internacional de dades respongui a la prestació d’un servei a PRODUCCIONES DEL BARRIO, aquesta prestació ha de complir amb les disposicions establertes en l’Art. 28 RGPD i art. 33 LOPDGDD, subscrivint el corresponent contracte d’encarregat de tractament.
En el cas de transferències internacionals als EUA, els proveïdors de serveis compleixen amb totes les garanties en matèria de protecció de dades personals exigides per la Comissió Europea a les Clàusules Contractuals Tipus. Referent a això, podrem utilitzar serveis d’emmagatzematge en el núvol de Google.

Exercici de drets:
Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, així com el dret a la portabilitat i a la limitació de el tractament, i, si escau, revocar el seu consentiment en aquells casos en què aquesta sigui la base jurídica de legitimació, pot dirigir-se per correu postal identificant-se, acompanyant fotocòpia del seu NIF o document equivalent, i la descripció de el dret que desitja exercitar a: C / de la Riba 36, Edifici Baronda, 08950, Esplugues de Llobregat; o bé per correu electrònic, a protecciondedatos@delbarrio.tv

Tutela de drets davant l’Autoritat de Control:
En qualsevol supòsit de vulneració dels seus drets en matèria de protecció de dades, pot dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

Conservació de les dades:
Les dades referides a clients de la companyia es conservaran pel temps necessari per atendre la finalitat per a la qual haguessin estat recollides i a les obligacions legals derivades de la mateixa. Les dades econòmiques es conservaran a l’empara del que disposa la Llei 58/2003 general tributària.
Les dades referents a les consultes formulades pels usuaris a través dels formularis web, les rebudes per e-mail, així com les dades de currículum vitae es conservaran per un temps màxim d’un any des de la data en què van ser recollides.
Les dades recollides a través de galetes i, plug-in de xarxes socials, i dades de navegació d’usuaris web, tindran un període de conservació màxim d’un any des de la seva recollida.
Les dades d’usuaris que accedeixin a una xarxa social de PRODUCCIONES DEL BARRIO no seran incorporades a les bases de dades de l’empresa, i per tant, seran conservats en les condicions i pels períodes de temps establerts per la xarxa social corresponent.

Contacte amb el nostre DPD:
Pot adreçar-se al nostre Delegat de Protecció de Dades enviant un correu electrònic a: protecciondedatos@delbarrio.tv

Responsabilitats de l’usuari:
L’usuari garanteix ser major d’edat, disposant de la capacitat suficient i el coneixement necessari per utilitzar aquest lloc web i el seu contingut, garantint que les dades que facilita en cada un dels formularis en què PRODUCCIONES DEL BARRIO sol·licita les seves dades personals són veraces, reconeixent-se la responsabilitat d’informar a PRODUCCIONES DEL BARRIO de qualsevol canvi i / o modificació dels mateixos per al seu correcte tractament.

Mesures de Seguretat:
PRODUCCIONES DEL BARRIO ha implantat les mesures de seguretat necessàries per a garantir un ús i tractament eficaç de les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari, salvaguardant la intimitat, privacitat, confidencialitat i integritat dels mateixos, complint amb els requisits normatius previstos per la normativa d’aplicació i fent ús dels mitjans tècnics necessaris per evitar l’alteració, pèrdua, accés no autoritzat o tractament de les seves dades, segons l’estat de la tecnologia en cada moment, així com l’abast de control de PRODUCCIONES DEL BARRIO.

Normativa relacionada.
Per obtenir més informació sobre la normativa que t’assisteix, protegeix i fixa els teus drets, posem a la teva disposició les lleis que han inspirat la present política i són rellevants per a tu:

Reglamento General de Protección de Datos UE 2016/679
Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personales.
Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico

Centre de preferències de privadesa

Necesarias

Estas cookies son requridas para el correcto funcionamiento del sitio web.

PHPSESSID, _icl_current_language, gdpr[allowed_cookies], gdpr[consent_types], wordpress_test_cookie

Estadísticas

Estas cookies nos permiten mejorar la experiencia de la web analizando como la usan nuestros usuarios.

_ga, _gid, _gat